Onze privacy aanpak

 

PRIMA Makelaars vindt het heel belangrijk zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Nu de nieuwe AVG wet van kracht is hebben wij onze aanpak verder aangescherpt.

 

Je kunt het op onze privacyverklaring / privacy statement lezen.

 

Wij geven u hieronder aan wat dit voor ons inhoudt:

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Wij beperken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die minimaal nodig zijn.

Wij vragen je uitdrukkelijk om je toestemming wanneer wij deze nodig hebben voor de verwerking

Wij hebben onze technische en organisatorische maatregelen uitgebreid om de beveiliging verder te waarborgen.

Wij beloven jouw persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verstrekt.

Wij zijn bekend wat jouw rechten zijn omtrent persoonsgegevens en zullen deze respecteren.

Als PRIMA Makelaars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

 

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers (aan- en verkoop/ aan- en verhuur)

De persoonsgegevens van opdrachtgevers, in verband met aan- of verkoop, worden door ons verwerkt voor de navolgende doelstellingen:

administratieve zaken (w.o. het opstellen van een overeenkomst 

het uitvoeren van of het geven van een opdracht

Communiceren over de opdracht en/of het uitvoeren van bezichtigingen

De grondslag voor de persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht

 

In verband hiermee kan PRIMA Makelaars de volgende gegevens vragen:

 

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres (hierna te noemen NAWTE-gegevens);

Geboortedatum en geboorteplaats;

Burgerlijke staat;

Kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Ook hebben wij inzake de dienstverlening een legitimatie nodig

 

Deze gegevens  worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in onze administratie voor maximaal 7 jaar.

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen geven indien dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij gebruiken een derde partij voor:

 

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het toesturen van de benodigde stukken naar de betreffende notaris.

Het verstrekken van NAWTE-gegevens aan alleen die partijen die van belang zijn omtrent de verkoop / verhuur van onroerende zaken

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 

Alle personen die via PRIMA Makelaars van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hebben een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 

Lees ook onze cookieverklaring / cookiestatement

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens.Je kunt ook  bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

 

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijzigingen privacy-verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het lijkt ons raadzaam voor je deze verklaring met regelmaat te raadplegen. Je blijft dan op de hoogte van de laatste stand van zaken.

 

Eventueel vragen

Als u naar aanleiding hiervan onze privacy aanpak nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

 
 

© 2023 by Faber & Co Real Estate. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle